Charter / Säännöt

As the Association is Finnish speaking in it’s charter, this charter has only been written in Finnish. Sorry about this.

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rajapinta ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen toimintakieli on suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää, tukea ja kehittää tieto- ja viestintäteknologian yhteiskunnallista tutkimusta, ylläpitää, tukea ja kehittää tietoteknologiaa soveltavia tutkimusmenetelmiä yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, sekä seurata ja ottaa kantaa tieto- ja viestintäteknologian yhteiskunnallista vaikutusta tai niiden soveltamista koskeviin kysymyksiin. Yhdistys edistää alan tutkimuksen kotimaista sekä kansainvälistä yhteistyötä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

 • järjestämällä tieteellisiä tapaamisia, seminaareja ja muita tilaisuuksia
 • ylläpitämällä jäsenten välistä yhteistyötä ja tukee tarkoitukseen liittyvää toimintaa
 • vaikuttamalla tiedepolitiikkaan
 • myöntämällä palkintoja sekä tunnuksia
 • harjoittamalla julkaisutoimintaa
 • toimimalla yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa yhdistyksen tarkoitusta edistävillä tavoilla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • hankkia varoja keräysten, arpajaisten, yleisö- ja huvitapahtumien avulla,
 • omistaa osakkeita ja kiinteistöjä,
 • myydä merkkejä, muistoesineitä ja julkaisuja.

3§ Jäsenyys ja jäsenen velvollisuudet sekä oikeudet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.

Yhdistyksellä on oikeus katsoa jäsen eronneeksi kaksi vuotta sen jälkeen, kun vuosittainen jäsenmaksu on jäänyt maksamatta. Tällöin jäsen voi liittyä jälleen jäseneksi osoittamalla maksaneensa liittymismaksun aiemmin sekä maksamalla vuosittaisen jäsenmaksunsa.

Hallitus voi myös erottaa jäsenen, mikäli tämä on toimillaan aiheuttanut yhdistykselle merkittävää haittaa tai enää täytä laissa taikka säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen toimintaa ohjaa hallitus. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, ja hallituksen jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai hallituksen erikseen määräämät henkilöt kukin yksin.

7§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8§ Toiminnantarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta.

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen kokouksen kesä-joulukuussa. Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle vähintään viikko ennen kokousta sähköpostitse sekä yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä varapöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
 10. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaan. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouskutsussa olevien ohjeiden mukaisesti. Kokoukseen voi osallistua myös valtakirjalla.

10§ Päätöksentekojärjestys

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Kokous on pidettävä neljän viikon kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voi muuttaa Suomen lakien antamissa puitteissa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Muutosehdotuksesta on hallituksen toimesta ilmoitettava kokouskutsussa. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava Patentti- ja Rekisterihallitukselle.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, kun purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä kannattaa päätöstä.Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat on käytettävä purkautumisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

Hyväksytty perustamiskokouksessa ja vahvistettu Patentti- ja Rekisterihallituksessa 16.2.20117.

%d bloggers like this: